نویسنده = عزتی، عزت اله
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم و تاثیر آن بر تعاملات قومی در آسیای جنوب غربی

دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 101-123

مسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت اله عزتی


2. نقش ژئواکونومی در اهداف استراتژیک ایران در قرن بیست و یکم جهان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1393، صفحه 1-12

محمود هادی زاده؛ عزت اله عزتی


3. بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت شمال جنوب و نقش آن در توسعه شهر های همجوار

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 1-14

عزت اله عزتی؛ شمس الدین شکری


4. جایگاه استراتژیک ایران دراتحادیه شانگهای

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 11-24

کیومرث یزدان پناه درو؛ عزت اله عزتی


5. کالبد شکافی جنبشها و گروههای قومی در استان خوزستان

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 15-29

علی بیژنی؛ عزت اله عزتی


6. استراتژی آمریکا و جایگاه ایران در خاورمیانه بزرگ

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1386، صفحه 25-32

عزت اله عزتی