نویسنده = آسایش، حسین
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل سیستماتیک از نقش عوامل جغرافیائی در توسعه روستاهای استان اردبیل

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 19-41

علی فتحی؛ حسین آسایش


3. بررسی پیامدهای ناشی ازجابجایی فضایی، مکانی روستاها درمناطق زلزله زده شهرستان رودبار

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 23-34

شهاب نوبخت حقیقی؛ حسین آسایش؛ علیرضا استعلاجی


5. سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، تابستان 1384، صفحه 3-14

حسین آسایش؛ فاطمه کوچکی نژاد ارم ساداتی