نویسنده = احمدی، حسن
تعداد مقالات: 6
2. شناخت مناطق حساس به فرسایش از طریق بررسی مدل Fargas (مطالعه موردی : حوزه آبخیز سنگاب)

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 1-9

حسن احمدی؛ علی اصغر محمدی


3. مقایسه روشهای رگرسیون آماری و فازی جهت برآورد رسوب معلق رودخانه تلوار

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1388، صفحه 31-42

بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ فرود شریفی


4. بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 1-12

حسن احمدی؛ علی اصغر محمدی؛ جمال قدوسی؛ علی سلاجقه


6. بررسی رسوبات لسی در شمال ایران

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 95-95

مارتین کهل؛ محمدرضا ثروتی؛ حسن احمدی؛ مانفرد فرشن؛ آرمین سکورنک