نویسنده = سمیه آقاجانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 61-72

عبدالرضا فرجی راد؛ سمیه آقاجانی