نویسنده = علیزاده، عمران
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت حفره های دولت در ایران

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 31-47

زهرا پیشگاهی فرد؛ ناصر رضائی؛ عمران علیزاده


2. اهمیت ژئوپولتیک زیس تمحیطی در جهان امروز

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 22-28

زهرا پیشگاهی فرد؛ عمران علیزاده