نویسنده = محی الدینی، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توان های محیطی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مهاباد

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 1-12

دکتر مسعود مهدوی؛ محمدامین محی الدینی