نویسنده = علی فتحی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیستماتیک از نقش عوامل جغرافیائی در توسعه روستاهای استان اردبیل

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 19-41

علی فتحی؛ حسین آسایش