نویسنده = Ali Firouzbakht
تعداد مقالات: 1
1. چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 43-67

اکبر پرهیزکار؛ علی فیروزبخت