نویسنده = خلیجی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت ها و مخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل SWOT-AHP (نمونه موردی: شهرستان اسکو: روستای گنبرف)

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 61-92

رحیم سرور؛ محمد علی خلیجی؛ محمد حسین فتحی