نویسنده = احمدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 29-42

محمود احمدی؛ بهلول علیجانی