نویسنده = احسان علی پوری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: روستای فیروزآباد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 77-92

حسین حاتمی نژاد؛ یعقوب ابدالی؛ احسان علی پوری