نویسنده = جعفر حصاری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 101-113

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد