کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 4
2. بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 91-103

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی


3. ارتباط تغییر اقلیم و پدیده ENSO و تاُثیر این پدیده بر نوسانات دما در استان خراسان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1384، صفحه 78-87

علیرضا شهاب فر؛ محمد معتمدی؛ کوروش احترامیان


4. آشکارسازی تغییر اقلیم محلی به کمک بررسی نوسانات زمانی روزهای یخبندان (مطالعۀ موردی مشهد)

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، پاییز 1383، صفحه 81-91

علیرضا شهاب فر؛ سهراب محمدنیا قرایی؛ محمد معتمدی