ارزیابی توزیع خدمات گردشگری شهری با استفاده از روش PROMETHEE (نمونه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

استان خوزستان با دارا بودن سابقه فرهنگی- تاریخی غنی و برخودار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. بنابراین، از طریق اولویت‌بندی شهرستان‌های این استان، به لحاظ برخورداری از جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری می‌توان به شناسایی مناطق مستعد گردشگری و همچنین برنامه‌ریزی صحیح جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در این مناطق پرداخت. در این پژوهش که با نرم‌افزار Visual PROMETHEE و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است با نظرسنجی از کارشناسان مجرب به شناسایی معیارهای موثر در امر رتبه‌بندی شهرستان‌های خوزستان پرداخته شده است. در پایان فرایند تحقیق کارشناسان با توجه به هدف تحقیق از یک تابع برتری استفاده می‌کنند که نتایج و تجزیه و تحلیل های نهایی که براساس وزن کارشناسی بدست آمده در تحلیل‌های خروجی نشان دهنده تحلیلی با کیفیت عدد75 که بیانگر بیشترین سطح اعتبار تحقیق و صحت انجام این پروژه بوده است می باشد. نتایج رتبه‌بندی نهایی این تحقیق نشان دهنده آن است که شهرستان اهواز با بیشترین جریان خالص خروجی(916/0) از میان دیگر شهرستان‌های استان دارای پتانسیل بالاتری در جهت جذب گردشگر نسبت به دیگر گزینه‌ها را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess the distribution of urban tourism services using PROMETHEE (Case study: Khuzestan Province)

چکیده [English]

Khuzestan province has a rich history and enjoy the scenery and cultural history and natural landscapes have the potential to attract domestic and foreign tourists is high. Therefore, by prioritizing Shhrstan‌Hay the province, in terms of having tourism potential can be Jazbh‌Ha and to identify suitable areas for tourism as well as proper planning to achieve sustainable tourism development in this region. In this study, the Visual PROMETHEE software and descriptive research method - a survey of experts conducted an analysis to identify effective measures have been considered in the ranking of cities of Khuzestan. according to the research of a best function using the results and analysis of the final based on the weight of the BA obtained in the analysis output represents the analytical quality number 75, which represents the highest level of validity and accuracy of this project was to be. The final ranking results of this study indicate that the city of Ahvaz with the highest net output current (916/0), among others County has a higher potential to attract tourists is the highest compared to other options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • Tourism
  • engineering PROMETHEE
  • preferred functions