طراحی شهری جدید پارک جهت رشد و پرورش خلاقیت کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کودکان و خلاقیت آنان یکی از عوامل بسیار مهم هر جامعه میباشد. یکی از محیطهایی که تاثیر بسیار در سطح پرورش و خلاقیت کودکان دارد، پارکها هستند. در این بین، ایجاد فضاهایی متناسب با ویژگیهای روانشناختی کودکان برای تحقق بخشی به افزایش رشد خلاقیت و تدوین دستورالعمل های خاص برای ارائه خدمات به کودکان است...
در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش و رشد خلاقیت کودکان سعی بر پیشنهاد طراحی مناسب برای پارکها در جهت این ارتقای میباشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه می باشد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The new urban park design for the development of children's creativity

چکیده [English]

Children and their creativity is a very important factor in any society. Park one of the environments that impact on education level and children's creativity. In the meantime, create spaces tailored to children's psychological characteristics to achieve a growth of creativity and specific guidelines for providing services to children.
In this research, we have examined the factors affecting the rise and development of children's creativity to the design proposed for this upgrade is the right to park. The research method in this study, a descriptive analysis using library resources and interviews. Since one of the important results of the research, areas through stimulation of natural elements, on whose color play and water plants, and flexible performance that can create a calm, curiosity, play - participation and imagination, the thing designed to foster creativity in children is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • Sustainability
  • parks
  • children's creativity
  • impact on the environment