شناسایی سیلاب با رویکرد شیءگرا با استفاده از تصاویر لندست 8 (مطالعه موردی: شرق استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

وقوع سیل در بخش‌هایی از استان خوزستان که در سال‌های اخیر متأسفانه با تلفات سنگین انسانی و خسارات زیاد مادی از جمله در بخش کشاورزی و زیرساخت‌های استان همراه بوده است. به همین دلیل در این پژوهش بخش شرقی استان خوزستان که شامل شهرستان‌های هندیجان، بندر ماه-شهر، قسمتی از رامشهر و امیدیه می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی سیلاب با رویکرد شیءگرا سعی بر آن شد که از تصاویر ماهواره‌ی لندست 8 سنجنده OLI مربوط به حادثه سیل 26 فروردین سال 1396 در استان خوزستان استفاده شود در همین راستا تصاویر مربوط به قبل و بعد وقوع سیل در منطقه و همچنین لایه پوشش گیاهی حاصل از شاخص NDVI تهیه و با استفاده از روش تعیین آستانه در مقیاس 140 ( با ضریب شکل 4/0 و ضریب فشردگی 5/)0 مورد پردازش قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که از مجموع 53/7791 کیلومترمربع از منطقه موردمطالعه حدود 45/1248 کیلومترمربع معادل 28 درصد از کل منطقه را سیلاب فرا می‌گیرد؛ که در مقایسه با کل مساحت منطقه رقم نسبتاً بیشتری می‌باشد. همچنین دقت نتایج به دست آمده(دقت کلی 95 درصد و ضریب کاپا93 درصد)حکایت از قابلیت بالای پردازش شیءگرا در مطالعه سیل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Object-Oriented Approach of Flood Mapping Using Landsat 8 Imagery (Case Study: East Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Seiran Bahmani 1
  • KEYVAN MAHAMD ZADE 1
  • ASGAR ABDOLAH 2
چکیده [English]

Unfortunately flooding in parts of the Khuzestan province in recent years, has been associated heavy human casualties and material losses, including in agriculture and infrastructure. Therefore in this study the eastern part of the Khuzestan province that include Hendijan city, Mahshahr port and part of Ramshahr and Omidiyeh has been studied. In the present study to assess the flood of object-oriented approach has tried to satellite images of Landsat 8 sensor OLI-related 16 Apr, 2017 flood accident, in the Khuzestan province be used .In this regard, before and after Images of flooding in the region, as well as layers of vegetation index NDVI prepared and the method of determining the threshold in scale 140 (shape index=0.4 & compactness index= 0.5) were analyzed. The results showed that a total of approximately 1248.45 Square kilometer from the study area equivalent to 28% of the whole area floods engulfed that compared with the total area is slightly higher. The accuracy of the results obtained (95% overall accuracy and kappa coefficient 93%) indicates the high capability of object-oriented process in the flood mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural disasters
  • floods
  • object-oriented
  • LANDSAT 8
  • Khuzestan Province