آسیب شناسی نقاشی های دیواری با تاکید بر زیبایی شناسی شهر تهران در دهه هشتاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشدپژوهش هنر (نویسنده مسئول)

چکیده

در چند دهه اخیر، نقاشی دیواری اهمیت فراوانی پیدا کرده است چرا که افزون بر زیبایی محیط شهری، بازگوکنندة عقاید و مفاهیم بسیاری در راستای ارزش های ملی و دینی کشورمان است. از این رو، در تحقیق حاضر، ضمن بررسی اجمالی نقاشی دیواری در دوران پیشین، به بررسی آسیب شناسانة آن در دهه 80 با هدف بازبینی و تحلیل معضلات این هنر پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که مهم ترین مساله در خصوص این هنر، ضعف و عدم انسجام در بخش مدیریت هنری می باشد. نبود رشته نقاشی دیواری در دانشکده های هنری نیز یکی دیگر از دلایل مشکلات در زمینه این هنر است. بکارگیری هنرمندان غیر متخصص در این زمینه، عدم ارتباط آثار با مخاطب، نادیده گرفتن نوع مخاطب، یکنواختی در بیان موضوع ،کاربرد افراطی نوآوری ها، کاربرد رنگ های تیره و کدر، استفاده از مواد و مصالح نامرغوب، اجرای غیر حرفه ای و عدم توجه به مکان یابی مناسب این آثار از دیگر آسیب های نقاشی دیواری به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

79/5000 Pathology graffiti With emphasis on Aesthetics in Tehran Eighties

نویسنده [English]

  • mozhgan nematolahi
چکیده [English]

In recent decades, the graffiti have been increasingly concerned, because this art in addition to the beauty of urban environment reflects national and religious ideas, concepts and values of the country. Therefore, in addition to a brief review on the graffiti in the past, the pathology of graffiti in in 80s is also examined in this study aims at reviewing and analyzing the problems of this art.
According to the results of this study obtained by analytical descriptive method, the most important problem in this field is weakness and lack of integration in the art management sector. Lack of graffiti Major in the art colleges is one of the problems in this field. Employing non-professional artists, lack of communication between audience and artwork, ignoring the type of audience, uniformity in the subject, excessive use of innovation, use of dark and opaque colors, poor materials, non-professional implementation and ignoring a convenient location for these work are other damages of graffiti.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art mural
  • Pathology
  • Beautiful building in Tehran
  • rt in the 80s Iran