بررسی و تحلیل فضای مجازی بر فضای جغرافیایی و شناسایی رابطه بین احساس امنیت و اعتماد درکاربران نسبت به فضای مجازی با توجه به میزان استفاده از اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی فضای مجازی بر فضای جغرافیایی و شناسایی رابطه بین دو مخاطره‌ی عدم احساس امنیت و بی‌اعتمادی با توجه به میزان استفاده از اینترنت در میان جمعیت نمونه 300 نفری گروه سنی 15 تا 25 سال است. برای دستیابی به این اهداف ابتدا تأثیر فضای مجازی بر فضای جغرافیایی به روش کتابخانه‌ای مشخص شد و سپس جهت شناسایی وجود یا عدم وجود ارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی در بین کاربران، پرسشنامه‌ای محقق ساخته مورداستفاده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون کای اسکوئرپیرسون و آزمون همبستگی پیرسون تلاش شده است تا رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با احساس امنیت و بی‌اعتمادی ارزیابی شود. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که امروزه فضای مجازی فضایی تأثیرگذار بر رفتار و روابط انسانی است و در رابطه بااحساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی مشخص شد که درمجموع هرچه میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران بالاتر باشد، احساس عدم امنیت و میزان بی‌اعتمادی نسبت به این فضا و نسبت به سایر کاربران با نسبت بیشتری افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study And Analysis the Effects Of Cyberspace On Geographical Space And Find Outthe Relationship Between The Lack Of Feeling Of Security And Distrust With Using The Internet

نویسنده [English]

  • seyyed amir hosseini 1
چکیده [English]

The goal of this paper is to study the effects of Cyberspace on geographical space and to recognize Relationship use of internet with two hazards: lack of Feeling of security and distrust among a crowd of 300 people aged 15 to 25 years. To achieve these goals, at first, the effect of cyberspace on geographical space was studied using library methodsand then a structured questionnaire was usedto identify the existence or absence of relationship between the use of the Internet and the lack of feeling of security and distrust among users.After collecting data using Chi-square test and Pearson correlation test in SPSS software,efforts have been made to evaluate the relationship between the use of the Internet and the lack of feeling of security and distrust. The findings of this study suggest thatnowadaysCyberspace is influential on human behavior and relationships. For the lack of feeling of security and distrust it became clear that In general, the lack of feeling of security and distrust towards this space and other users would increase with higher rate by increment of internet use among users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • geographical space
  • Security
  • distrust
  • Internet