نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند شهرداری تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

مشارکت زنان در کلیه زمینه های زندگی اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی روستایی بوده و ضرورتی بنیادین دارد. بر این اساس، این مقاله به مطالعه نقش فعالیت زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان می پردازد. داده‌های تحقیق از طریق تنظیم پرسشنامه و مطالعات میدانی برای بیست روستای دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان جمع آوری شده است و با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، پیمایش به صورت میدانی، به وسیله آزمون اسپیرمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص‌های مورد مطالعه، بیانگر این مطلب است که مشارکت زنان کارآفرین دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان زمینه های توسعه اقتصادی منطقه، اشتغال، افزایش درآمد، سرمایه گذاری و توسعه تسهیلات را فراهم کرده، با اینحال، تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طولانی مدت را در سطح منطقه به دنبال نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Entrepreneurial Women in economic Development(Case Study: khoramrod Rural District of Tuyserkan City)

نویسندگان [English]

  • moslem bashirahsan 1
  • rebaz ghorbaninejad 2
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran  
چکیده [English]

The participation of women in all aspects of economic life is one of the most important factors in achieving sustainable economic development of rural areas and for that, consider as a fundamental necessity. Accordingly, this article studies the role of women entrepreneurs in rural economic development emphatically on Khoramroud rural district of Tuyserkan city. Research data have been collected by questionnaire and field studies of twenty villages of Khoramroud rural district. After that, the data have been analyzed by descriptive-analytical methodology, field survey and using of Spearman Test. Results anf findings show that the participation of entrepreneur women of Khoramroud rural district has provided the economic development of that area, increase of occupation and revenue along with growth of investment and facilities. Nevertheless, this phenomenon has not caused sustainable economic revival and enrichment with long-term economic diversification of that rural district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneur women
  • rural economic development
  • khoramroud rural district of tuyserkan city