تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در مدیریت کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ازاد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

وضعیت مدیریت شهری و منطقه ای در ایران نشان می دهد به دلایلی چون تمرکزگرایی، برون زاد بودن برنامه ها و طرح ها مدیریت شهر و منطقه در سیطره دولت است و از مدیریت یکپارچه و حکمروایی شهری فاصله گرفته است و در گرداب مدیریت جزیره ای و افزایش جمعیت شهر نشینی دچار شده است. امروزه الگوی حکمروایی خوب شهری به‌عنوان اثربخش‌ترین، مهترین شیوه اعمال مدیریت پذیرفته‌شده است. این شیوه دارای فرایند مشارکتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش‌های حکمروایی خوب شهری کلانشهر تبریز و ارائه پیشنهادها و راهبردهای مناسب در جهت تحقق این امر است. روش تحقیق مطالعه حاضر با توجه به رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی می‌باشد. بر اساس نتیجه پژوهش راهبردهای -ایجاد بستر مناسب برای همکاری تنگاتنگ مردم و شهرداری تبریز و ارتقا جایگاه شورای شهر به منظور افزایش مشارکت شهروندان تبریز به عنوان راهبردها و الگوهای مهم در تتعالی حکمروایی خوب شهری می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis of indicators of good urban governance

چکیده [English]

وضعیت مدیریت شهری و منطقه ای در ایران نشان می دهد به دلایلی چون تمرکزگرایی، برون زاد بودن برنامه ها و طرح ها مدیریت شهر و منطقه در سیطره دولت است و از مدیریت یکپارچه و حکمروایی شهری فاصله گرفته است و در گرداب مدیریت جزیره ای و افزایش جمعیت شهر نشینی دچار شده است. امروزه الگوی حکمروایی خوب شهری به‌عنوان اثربخش‌ترین، مهترین شیوه اعمال مدیریت پذیرفته‌شده است. این شیوه دارای فرایند مشارکتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش‌های حکمروایی خوب شهری کلانشهر تبریز و ارائه پیشنهادها و راهبردهای مناسب در جهت تحقق این امر است. روش تحقیق مطالعه حاضر با توجه به رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی می‌باشد. بر اساس نتیجه پژوهش راهبردهای -ایجاد بستر مناسب برای همکاری تنگاتنگ مردم و شهرداری تبریز و ارتقا جایگاه شورای شهر به منظور افزایش مشارکت شهروندان تبریز به عنوان راهبردها و الگوهای مهم در تتعالی حکمروایی خوب شهری می باشد

کلیدواژه‌ها [English]

  • حکمروایی
  • حکمروایی خوب شهری
  • راهبرد
  • تبریز ANP