بررسی روش‌هـای مشارکتی در طراحی فضاهای عمومی منظر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Student of M.S. Architecture, Department of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

مشارکت در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای عمومی شهری که حق شهروندان می‌باشد، پیش شـرط توسـعه اسـت و موجـب ارتـقاء کیـفـیت تعـامـلات و امنیت اجـتـمــاعـی، امکان ترفیع آموزش اقشار کم درآمد می‌گردد. این پژوهش از لحاظ هدف، نوعی پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی می‌باشد که مبتنی بر روش تئوری سازی داده بنیاد است. بر این اساس در این مقاله ابتدا به بررسی نظریه‌ی موجود در این حوزه و سپس معرفی روش‌های راهبردی که برخی از طراحان منظر برای دستیابی به این موضوع استفاده کرده‌اند پرداخته شده است. این روش‌ها شامل: چرخه‌های (R.S.V.P) (لارنس هالپرین) ، نردبان مشارکت (آرنشتاین)، روش ارزیابی مشارکتی روستایی یا PRA (چمـبـرز )، نوع شناسی مشارکت (وایت) و عرصه مشارکت کودکان (فرانسیس) می‌باشند. در ادامه اصول و معیارهای برنامه‌ریزی و شیوه‌های مشارکت شهروندان در آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و این مقاله، طراحی مشارکتی به عنوان یک فرآیند دانسته و به معرفی برخی از شیوه‌هایی که معماران منظر جهت طراحی مشارکتی بهره جسته‌اند، توجه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Participatory methods in landscape design public spaces

نویسنده [English]

  • Ferial Moftakhari 1
چکیده [English]

Participation in the area of planning and designing urban public space as a right of civilians is the pre. Condition of development which elevates the quality level of cooperation and social security and Promotes the education of low – income class of society. In terms of objective. This study is an applied study and in terms of objective, this study is an applied study and in terms nature is qualitative which is based on theory making method according to the data (data- based the org making). Accordingly, this study first investigates the present theory in this area and then introduces the practical methods which are applied by some designers to achieve this matter. These methods include:
The R.S.V.P cycles (lawrence Halprin). Participation ladder (Arestein). The evaluation method of rural participation or PRA (chambers), participation sorting (white), the field of children, s participation ( Francis). In the rest of the study the principles and criteria of planning as well as the methods of citizens, participation in to them are evaluate in this study, the participation designing is considered a process and some methods used by architects for participative designing of views, are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic- Iranian Architecture
  • participatory methods of environmental design
  • PUBLIC SPACES
  • design trends