شناخت و بررسی واحیا فضا های گمشدۀ زیرساخت های شهری با استفاده از تئوری کالای عمومی و تصویر شهرکوئین لینچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران*

2 استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه روند افزایش جمعیت و فعالیت در شهرها، منجر به افزایش تراکم ساختمانى ومتراکم شدن توده هاى ساختمانى گردیده است. ساخت وساز و شکل گیرى فضاهاى سکونتى و فعالیتى، نیازمند زمین مناسب است ولى عرضه زمین به واسطه ثابت بودن آن، پیوسته محدودیتى را متحمل نموده است، ازطرفی با اتمام پروژه های عمرانی و ظهور زیرساخت های فراوان در شهرها، زمین های اشغال شده و بلاستفاده در زیر ساخت ها یک کلید حیاتی براى توسعة پایدار می باشد، به طوری که این زمین ها قادراند با لایه بندى پیچیده اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهر یکپارچه شود و آن را به عنوان یک عنصر اساسى در فرآیند بازسازى محیط شهرى متصور سازد.
این پژوهش برآن است، تا براساس مبانی نظری مرتبط با فضاهای گمشده شهری، تئوری کالای عمومی و تصویر شهر، به تدوین معیار هایی برای شناخت و احیاء، فضاهای گمشده بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش، روش مبتنی بر مرور نظام مند داده ها و شواهد به همراه استناد به مطالعات موجود استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

شناخت و بررسی واحیا فضا های گمشدۀ زیرساخت های شهری با استفاده از تئوری کالای عمومی و تصویر شهرکوئین لینچ

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Sadri 1
  • Seyed Hadi Ghoddusifar 2
1 Student
2 استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده [English]

امروزه روند افزایش جمعیت و فعالیت در شهرها، منجر به افزایش تراکم ساختمانى ومتراکم شدن توده هاى ساختمانى گردیده است. ساخت وساز و شکل گیرى فضاهاى سکونتى و فعالیتى، نیازمند زمین مناسب است ولى عرضه زمین به واسطه ثابت بودن آن، پیوسته محدودیتى را متحمل نموده است، ازطرفی با اتمام پروژه های عمرانی و ظهور زیرساخت های فراوان در شهرها، زمین های اشغال شده و بلاستفاده در زیر ساخت ها یک کلید حیاتی براى توسعة پایدار می باشد، به طوری که این زمین ها قادراند با لایه بندى پیچیده اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهر یکپارچه شود و آن را به عنوان یک عنصر اساسى در فرآیند بازسازى محیط شهرى متصور سازد.
این پژوهش برآن است، تا براساس مبانی نظری مرتبط با فضاهای گمشده شهری، تئوری کالای عمومی و تصویر شهر، به تدوین معیار هایی برای شناخت و احیاء، فضاهای گمشده بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش، روش مبتنی بر مرور نظام مند داده ها و شواهد به همراه استناد به مطالعات موجود استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فضاهای گم شده
  • احیاء
  • کالای عمومی
  • زیرساخت شهری
  • تصویر شهر