ارزیابی فرسایش خاک و در جه رسوب دهی در حوضه ی آبریز نمدان با استفاده از مدل MPSIACوGIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد لارستان

چکیده

مرفولوژی مسطح و کم شیب دشت نمدان و چشمه سارهای حاشیه دشت باعث شده که رودخانه شادکام در بخش های میانه، فاقد دسترسی مستمر باشد و همین امر توسعه کشاورزی را در منطقه مشکل ساخته است.
دشت نمدان دارای حوضه رسوبی آبرفتی عمیق است و ضخامت آبرفت در این حوضه 100 متر پیش بینی شده است.
خاک از منابع طبیعی مهمی است و فرسایش آن علاوه بر ایجاد مخاطرات محیطی، آسیب پذیری جدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.
ما در این مقاله میزان رسوبدهی در حوضه آبریز نمدان را با مدل MPSIAC و GIS مورد ارزیابی قرار دادیم.
هدف اول پهنه بندی درجه رسوبدهی محدوده مورد مطالعه از نظر تولید رسوب بود و دوم محاسبه میزان رسوبدهی (QS) میزان تولید رسوب کل و کلاسه بندی آنها در حوضه بود.
نتایج بدست آمده از پهنه بندی حوضه آبریز مورد مطالعه در سه کلاس فرسایشی بالا – متوسط – کم طبقه بندی شدند. همچنین پهنه بندی با رسوبدهی بالا از شمال غرب تا جنوب شرق حوضه در مسیر رودخانه شادکام در بخشهایی که نوع لیتولوژی و پوشش زمین را رودخانه و آبراهه، آبرفتهای نهشته شده، رس سیلت و ماسه و قلوه تشکیل داده مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of soil erosion and sediment yield in Namdan basin using MPSIAC and GIS Model

چکیده [English]

The Flat and low slope morphology of Namdan and its margin springs have made Shadkam River less accessible in the middle parts. Thus the agricultural development in this area is difficult.
Namdan has a deep alluvial sedimentary basin and the thickness of sediments is predicted about 100 meters.
Soil is an important natural resources and its erosion causes the serious vulnerability in social and economic development as well as environmental hazards.
In this article, the quality of sedimentation in Namdan basin has been evaluated using GIS and MPSIAC model.
The first goal of this study is the Zonation of sedimentation in terms of sediment production in studied area and the second is to calculate the quality of sedimentation (QS), total sediment production and their classifieds in the basin. The results of basin zonation are classified in high, medium, and low erosion class.
Also, the zonation with high sedimentation from North West to South East of the basin in Shadkam River, where type of lithology and land cover are rivers and waterways, alluvial deposits, silty clay, sand and rubber, is seen

کلیدواژه‌ها [English]

  • MPSIAC model
  • sedimentation
  • GIS
  • Namdan basin