تحلیل عوامل موثردر بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی محله 20 منطقه 17 شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده

بازآفرینی شهری به دنبال حل مشکلات فرسودگی بافتهای فرسوده شهری از طریق بهسازی به وسیله مشارکت های مردمی است و هدف ایجاد تفکر و عمل جمعی است که کار مشارکتی در بازآفرینی شهری فراتر از اهداف نوسازی شهری عمل می کند .
دراین مقاله عوامل موثر در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور448پرسشنامه بین ساکنین بافت های فرسوده محله شماره 20 از منطقه 17 شهر تهران تکمیل وارزیابی شده اند.روش تحقیق در پژوهش حاضر ازروش توصیفی-تحلیلی وروش تجربی-پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد.ابزار تجزیه وتحلیل آماری وتحلیل آماری،نرم افزار SPSS
است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از فنون آماری پارامتری وناپارامتری نیز استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای اجتماعی ،فضایی ومیزان مشارکت موثر مردم در طر حهای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری رابطه معنی داری وجوددارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors related tissue regeneration Urban Area 20 District 17 of Tehran Case Study

نویسنده [English]

  • marziye salarinia 2
2 studenet urban planning
چکیده [English]

Multivariate regression analysis showed that the two independent variables and the dependent variable is linearly related to the participation of households in the renewal plan. (sig <0/05) as well as the significance of regression and analysis of variance is a linear relationship between the variables shows. According to this study should be noted that the findings of the questionnaire on the main variables in recreating Urban damaged more than average assessed. Field data show that the rate of interest is 1.89% of households in relation to collective partnerships.
The results show that factors believed to contribute to the awareness of the project with 8/20 and 83/40 6DOF and 000/0 = sig greatest impact on the variables involved in regeneration projects has been damaged. So that by increasing the awareness of citizens and timely notification of the project, given the increased satisfaction and the ability of citizens to participate increases.
The results of this research show that the socio-spatial level of effective participation of the people in the old urban tissue regeneration schemes, there is a significant relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Regeneration
  • the old context
  • participation
  • social variables
  • spatial variables