ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران(منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت توسعه پایدار گردشگری، محققان از روش‌های مختلف سنجش پایداری استفاده می‌کنند که یکی از آنها ظرفیت تحمل گردشگری است. هدف پژوهش حاضر تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت در شمال استان قزوین می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-‌تحلیلی بوده و جهت محاسبه توان اکولوژیک از نقشه‌های مختلف در محیط نرم افزارARC GIS استفاده شد. سپس طبق فرمول ارائه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، جهت برآورد ظرفیت تحمل نواحی طبیعی برای مقاصد گردشگری دو نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت تحمل فیزیکی این منطقه در طبقات مختلف عبارت‌اند از گردشگری متمرکز 172 نفر هم‌چنین برای گردشگری گسترده 676 نفر می‌باشد. نتایج ظرفیت تحمل واقعی متفاوت‌تر است و شامل گردشگری متمرکز در کل 31 نفر و گردشگری گسترده 356 نفر را نمایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and determine the bearing capacity of tourism toward the satisfaction of tourists (Case study: Alamout Qazvin)

نویسندگان [English]

  • Hasan Orouji 1
  • Mahsa Sedigh bazkiyagurab 2
  • Mohammad Alizadeh 2
1 kharazmi university
2 Allameh tabatabaei university
چکیده [English]

Due to the importance of sustainable tourism development, researchers use different methods of sustainability measurement, one of which is bearing capacity of tourism. The purpose of this study was to determine the bearing capacity of tourism in Alamout area in northern Qazvin province. The research method was descriptive-analytical and to calculate the ecological power ,different maps was used in the ARC GIS software. Then, according to the formula provided by the World Conservation Union for Natural Resources, two types of physical bearing capacity and rael bearing capacity were calculated to estimate the natural areas bearing capacity for tourism destinations. The results show that the physical capacity of this area in different categories is 172 people for focused tourism and 676 people for mass tourism. The results of the real bearing capacity are different and include 31 people for focused tourism and 356 people for mass tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • bearing capacity of tourism
  • Sustainable development
  • Alamout Qazvin
  • ARC GIS