تبیین موقعیت حکومت علویان سوریه پس از وقوع بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی(مطالعات جنوب غرب آسیا)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

2 استادیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران-ایران09123992869

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

شاید بتوان گفت اهمیت ژئوپلیتیکی سوریه و نقش استراتژیک این کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی در ایجاد و تداوم این ناآرامی ها تاثیرگذار بوده است. هرچند تحولات صورت گرفته در سوریه تا حدودی ریشه در نارضایتی اقشار مختلف و اوضاع پر تنش داخلی این کشور داشته اما بی شک وجود منافع مشترک و گاها متضاد کشورهای خارجی در سوریه نیز در تعمیق جنگ داخلی و گسترش بحران بی تاثیر نبوده است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛ حکومت علویان سوریه پس از گسترش بحران در این کشور از چه موقعیتی برخوردار است؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از مطالعات کتابخانه‌ای به تبیین موقعیت سیاسی حکومت علویان سوریه پس از آغاز جنگ داخلی در این کشور بپردازد. در این راستا فرضیه‌ای به شکل زیر مطرح شد. قدرت سیاسی حکومت علوی در سوریه پس از گسترش جنگ داخلی تنزل یافته است.مطالعات صورت گرفته در جهت اثبات فرضیه فوق بیانگر این واقعیت است که، نظام سیاسی علوی در سوریه بعد از شروع اعتراضات و گسترش بحران در این کشور، از بعد اقتصادی، حاکمیتی، سرزمینی، شناسایی بین المللی و جمعیت انسانی به شدت آسیب دیده و نفوذ و مشروعیت قبلی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Situation of the Syrian Alevis After the Crisis

نویسندگان [English]

  • Abu taleb Ahmadi orkomi 1
  • Gholam Hassan Heidari 2
  • abdolreza farajirad 3
1 Ph.D. Student of Political Geography, Azad Islamic University, Branch Science & Research, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor Group Geography, Azad Islamic University, Branch central Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor Group Geography, Azad Islamic University, Branch Science & Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

the geopolitical importance of Syria and its strategic role in regional and international relations have contributed to the creation and continuation of these unrest.Although developments in Syria have partly been rooted in the dissatisfaction of the various strata and the country's tense situation, there is no doubt that the common, and sometimes contradictory, interests of foreign countries in Syria are effective in deepening the civil war and spreading the crisis.By dealing with the question: What is the position of the Syrian Alevis after the expansion of the crisis in this country?this paper attempts to explain the political situation of the Syrian Alevis government after the start of the civil war in the country using a descriptive-analytical method and with the benefit of library studies. In this regard, the following hypothesis is presented: The political power of the Alawite government in Syria has declined since the expansion of the civil war. The studies conducted to prove the above hypothesis reflect the fact that the Alawite political system in Syria has been severely damaged economically, governmentally, international recognition and demographically, after the start of the protests and the spread of the crisis in this country and does not have the previous legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • land
  • sovereignty
  • Syrian Alevis
  • crisis