تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجو

چکیده

بررسی سلسله مراتب شهری موثرترین راه شناخت سازمان یابی سیستم شهرهاست. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷـﻬﺮی اهمیت زیادی دارد. در استان خوزستان شهرنشینی رﺷـﺪ فزآینده ای داشته همچنین ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت سلسله مراتب و توزیع فضایی شهری در استان خوزستان با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر دارای رویکرد توسعه ای – کاربردی و از نرم افزاهایی از جمله ArcGIS و Grafer جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است، که نتایج تحقیق نشان داده است در سال 1390 از مجموع 61 شهر استان 30 شهر دارای جمعیت زیر 10 هزار نفر و نشان دهندة افزایش شدید شهرهای بسیار کوچک در استان است. که اهواز به تنهایی 33.8 درصد از جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. این موضوع بیانگر اینست که سلسله مراتب شهری در استان خوزستان ناموزون و جهت عدم تعادل را به خود گرفته است، با بررسی و مطالعات صورت گرفته در سال 1390 در استان خوزستان میزان نخست شهری برابر 3.29 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Urban Hierarchical Network and System of Khuzestan

چکیده [English]

Investigation of the urban order series in the most effective method of recognizing the organization of cities system. In this field, trying to find the optimum size of the city and its relationship with the urban system is very important. In Khuzestan Province, urbanity has increased extensively. In addition, the numbers of the cities and its urban population have increased unprecedentedly. This research aims to investigate and identify the order series and the urban spatial distribution in Khuzestan Province. The research methodology is descriptive-analytical method. It must be noted that it has a development-application approach and it has used softwares such as ArcGIS and Grafer to analyze the data. The results of this study show that in 1390, the population of 30 out of 61 cities of the province is less than 10 thousand. This shows a sharp rise in the number of very small cities in the province. Ahwaz has only 33.8 percent of the total population of the province. This shows that the urban order series in Khuzestan Province is inharmonic and unbalanced. According to the studies and investigations in 1390 in Khuzestan Province, the urban primacy is 3.29 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • order series
  • urban primacy
  • planning technique
  • Khuzestan Province