ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری میراث زمین در مناطق یخچالی با استفاده از تلفیق مدل‌های ارزیابی (مطالعه موردی: دره شهرستانک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تربیت مدرس- مدرس دانشگاه مازندران و پیام نور مرکز بابل

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه مازندران

چکیده

ژئوتوریسم دانشی است با رویکرد توسعه گرای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، پایدارسازی محیط طبیعی و مردمی کردن پیچیدگی‌های دانش زمین و فرم ها و فرایندهای ژئومورفووژیک؛ که امروزه این دانش با گسترش مطالعات خود زیرشاخه‌های متعددی از قبیل تنوع زمین شناختی، محافظت ژئوسایت ها، تفسیر زمین و... را در این شاخه از دانش ژئومورفولوژی پدیدار ساخته است. هدف از این پژوهش دست یابی به راهکاری مناسب تر برای ارزیابی ظرفیت های گردشگری منطقه مورد مطالعه با تلفیق مدل های موجود است. در این مطالعه از نظر روش شناسی تلاش شده است به کمک بررسی جامع از سیر مطالعات انجام شده از مدل‌ها و روش‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها به همراه پیمایش‌های میدانی از منطقه، با طرح روشی تلفیقی مبتنی بر معیارها و مولفه‌های تاثیرگذار(با امتیاز 0- 10) متناسب با رفتارشناسی سیستم یخچالی دره شهرستانک، قابلیت‌های این سایت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای ابعاد علمی و ژئومورفولوژی با کسب مجموع امتیاز5/51 (ازحداکثر امتیاز یعنی 70) است. در مقابل زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری با کسب مجموع امتیاز 5/25(از حداکثر70) و موضوع حفاظت با کسب مجموع امتیاز34 نمره (ازحداکثر60) در حال حاضر مراحل ابتدایی مدیریتی خود را می‎گذراند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of heritage tourism potential of the land in glacial areas using integrated Assessment models (Case Study: Valley Shahrestanak)

چکیده [English]

Geotourism is knowledge-oriented approach to socio-cultural and economic development, sustaining the natural environment and people's knowledge of the intricacies of the land and geomorphic forms and processes; today this knowledge with the development of several sub-studies such as geodiversity, geoconservation, geointerpretation and ... has emerged in this branch of geomorphology. The aim of this study is to find a more appropriate solution for assessing tourism capacity of the study area by integrating existing models. In this methodological study, a comprehensive study of the study of geomorphosite models and methods, along with field surveys from the region, has been attempted through a comprehensive design of the criteria based on relevant criteria (0-10 points). With the ethics of the glacier system in the city valley, the capabilities of this site are evaluated.The results indicate a potential of science and geomorphology, with a total score of 5/51 (maximum score = 70). In contrast, infrastructure and tourism services, with a total of 5.25 points (out of 70) and the issue of protection with 34 total points score (maximum 60) Now management is in its infancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geomorphosite
  • Risk
  • glacials
  • Shahrestanak