بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهند نمود. به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد در این پژوهش یا استفاده از روش تحلیلی و میدانی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه (T-Test) میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفته و از آنجائیکه بین میانگین دو نمونه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد این تفاوت بیان می کند که عدم توجه به شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دلیل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد تاثیرمعناداری در روند مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق عمل نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examine the role of geomorphic features in order to locate optimal sites for construction of residential complexes Case Study: Shahrood city

نویسنده [English]

  • mohammad reza zandmoghadam
assistan prof. or faculty member geography islamic azad university semnan branch
چکیده [English]

Talk residential location is currently an important issue affecting the discussion of urban land use is And since today's urban centers are very complex construction equipment and buildings are largely taken Cities and urban geomorphology of the area have been substantial damages when it becomes apparent that a lot of people are out of tolerance. So before creating a secure and robust construction, the location of cities and select a suitable site for the development of studies and research carried out detailed Some geomorphologic phenomena just as destructive and inhibiting factors are not considered in the establishment and development of cities, But if urban planners have full knowledge of all aspects of the application of these phenomena have geomorphologic It will become a positive factor in the establishment and development of urban infrastructure planning in addition to the effects of topography is not Because the topography of the rugged topography and orientation in urban issues such as the construction or relocation of the urban population is undeniably In this research or analysis method and field test comparison between the two samples (T-Test) Geomorphic phenomena and location by means of the relevant entities in the licensing And since the two examples,

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • location
  • Residential
  • geomorphic