بررسی ساختار بخش مرکزی شهر ها و ساز و کار های تجدید حیات و رونق بخشی نمونه موردی:شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زهرا حمیدی،مدرس گروه معماری،واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد معماری،مدرس دانشگاه،گروه معماری،واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

3 دکتری معماری، مدرس دانشگاه، گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بخش مرکزی شهری واقعیتی عینی در فضای شهری است که فرایندهای پنهان شهری را نمایان می سازد و جایگاه ان در عرصه های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،جغرافیایی و کالبدی-فضایی شهر کاملا مشهود است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار بخشی مرکزی شهر تبریز و رونق بخشی به آن گام به عرصه ی تحقیق نهاده است که در این راستا از روش توصیفی-تحلیلی برمبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق ،ساکنین بخش مرکزی شهر تبریزومدیران فعال در این عرصه می باشد که برای گروه اول با استفاده از فرمول کوکران372 نفر به عنوان نمونه اماری برآورد شد؛ برای گروه دوم به صورت رندومی 30 نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که بخش مرکزی شهر تبریز در ابعاد اقتصادی، کالبدی و مدیریتی دچار ناپایداری می باشد که در این بین بعد مدیریتی از ناپایداری بیشتری برخوردار است؛اما در این ارتباط بررسیر های به عمل امده نشان از پایداری بعد اجتماعی دارد.؛

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the structure of the central part of cities and the mechanism for revitalization and prosperity Case study: Tabriz city

نویسندگان [English]

  • zahra hamidi 1
  • saeedeh ghasemi 2
  • Nada masrori jannat 3
1 Assistant Professor / Ghods Azad University
2 Master of Architecture, University lecturer, Architectural group, Qods Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Doctor of Architecture, University lecturer, Department of Architecture, Qods Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The urban center segment is an objective reality in the urban space that reveals hidden urban processes and its position in various social, economic, political, geographic and physical-spatial areas of the city is quite evident. Therefore, the present study aims to investigate the structure of the central part of Tabriz city and the prosperous part of the study. In this regard, the descriptive-analytical method has been used based on library and field studies. The statistical population of the study was residents of the central part of the city of Tabriz, Iran. In this area, 372 subjects were selected as the sample for the first group using the Cochran formula. For the second group, 30 individuals were randomly selected as face to face. It was determined that the central part of Tabriz city is unstable in terms of economic, physical and managerial dimensions, in which the managerial dimension is more unstable, but in this connection, the surveys carried out show the sustainability of the social dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revitalization and prosperity
  • planning
  • participation
  • Sustainability
  • central part of Tabriz city