تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تحولات زندگی مشکلاتی در کشورهای مختلف ایجاد نموده است. این مشکلات از عدم تطابق نیازهای جمعیت شهری با توانایی‌های مدیریت‌های شهری در پاسخ به آنها ناشی می‌شود و از آنجا که شهر موجودی پویا است نیازمند به مدیریت یکپارچه می‌باشد. هدف از پژوهش تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه شهری تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌‌‌باشد و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان شهرداری تهران است و با توجه به گستردگی جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک تاپسیس تحلیل شده و در نتیجه به رتبه‌بندی معیارها پرداخته شده است که معیار مشروعیت مدیران در ساختار مدیریت یکپارچه شهری با کسب امتیاز 735193/0 توانسته است جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Integrated Urban Management Criteria Case study: Tehran

نویسندگان [English]

  • pooya amiri
  • mehdi mirzapour
Azad univercity
چکیده [English]

The changes in life have created problems in different countries. These problems arise from the mismatch of the needs of urban populations with the capacity of urban management in response to them And since the city has a dynamic inventory, it needs integrated management. The purpose of this research is to analyze the criteria for integrated urban management in Tehran. The research method is descriptive-analytical and is used to collect information using a library method. The statistical population of this research includes the employees of Tehran municipality and according to the wide range of statistical population, cluster random sampling method was used. And the information provided has been analyzed using the Delphi method and the Tapsis technique and has therefore been ranked in the criteria. The criterion of the legitimacy of managers in the integrated urban management structure with a score of 0. 735193 won the first place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development
  • Urban Problems
  • Urban Integrated Management of Tehran