طراحی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی با تاکید بر معماری پایدار نمونه موردی:منطقه 22 تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الیاس نباتیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،گروه معماری، دانشگاه غیر انتفایی رشد ،سمنان ،ایران.

2 مدرس گروه معماری ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

افزایش جمعیت، نیاز به اسکان بیشتر مردم، ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پرتراکم و تقاضای مردم برای سکونت یا کار در مرکز شهرها، ساخت بناهای بلند مرتبه را به عنوان یک ضرورت در جهان مطرح کرده است.این اصول از یک سو به بهره برداری مناسب از منابع و انرژی های تجدید ناپذیر مانند سوخت های فسیلی، در جهت کاهش مصرف انرژی و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایر تجدید ناپذیر و ماندگار همانند نور خورشید می پردازد متأسفانه در سال های اخیر و با فراگیری مفهوم معماری پایدار، هیچگونه تجدید نظری در ضوابط طراحی ساختمان های مسکونی نشده و همچنان این کاربری ها و در نتیجه محله های شهری به صورت غیر پایدار طراحی شده و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر در آنها بالاست . با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می شود. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of high-rise residential buildings with an emphasis on sustainable architecture Case Study: Tehran 22nd District

نویسندگان [English]

  • eliyas nabatian 1
  • zahra hamidi 2
1 Graduate Student, Architectural Department, Growth Nonprofit University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor / Ghods Azad University
چکیده [English]

The increase in the population, the need for more people to settle, the need to use more land in crowded centers, and the demand of people to live or work in the city center, has posed the construction of high-rise buildings as a necessity in the world. Along with its high level, the issue Sustainable design is one of the most important issues that arises in the field of architecture and building design according to the principles of sustainable development. These principles, on the one hand, lead to the proper exploitation of non-renewable resources and energy, such as fossil fuels, to reduce energy consumption and, on the other hand, to control and make the best use of natural resources as non-renewable and non-renewable resources, such as sunlight. Unfortunately, in recent years, with the concept of sustainable architecture, there has been no rethinking of the design criteria for residential buildings, and as a result of urban utilities, they are designed to be unsustainable and unreliable energy consumption is high. Due to the types of fundamental, theoretical, applied and scientific research, the present research is an applied one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential
  • Residential buildings
  • Sustainable architecture
  • High-rise building