مقایسه تطبیقی تجارب پردازه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب،دانشگاه ازاداسلامی،تهران،ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب,تهران, ایران

3 گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده :
پردازه‌های محرک توسعه یکی از رویکردهای متأخر ادبیات بازآفرینی شهری در جهان و ایران هست. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر آن است تا با بهره گیری ازتجارب علمی و عملی در شهرهای منتخب جهان (انگلیس، هلند و ایران ) ودر راستای دستیابی به هدف مقاله عوامل موفقیت اجرای پردازه های یاد شده را بیان دارد. برای این منظور پنج نمونه از اجرای پردازه های محرک توسعه انتخاب انتخاب گردید. با استفاده از روش ANP در نرم افزار super desicion نسبت به مقایسه زوجی معیار ها ، زیر معیار ها و گزینه ها اقدام شده و در نهایت پس از بدست آوردن اوزان مرتبط با آنها ، این نتیجه حاصل شده است که در سطح معیار ها مهمترین عوامل موفقیت پردازه های موصوف تکیه بر معیارهای اجتماعی و اقتصادی است. اما به صورت جزئی تر عواملی چون بهبود محیطی( معیار زیست محیطی) ، فضای همگانی (معیار اجتماعی) ، بازیگران اقتصادی ، برند سازی و بهبود مسکن (معیار اقتصادی) ، خدمات عمومی ، توجه به زمینه و بافت و در نهایت بهره برداری از زمین (معیار کالبدی) از مهمترین عوامل اجرای بهینه پردازه های محرک توسعه است.

کلمات کلیدی : بازآفرینی ،پردازه های محرک توسعه ، روشANP

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Experiences of catalyst projects with Urban regeneration Approach in Selected Cities of the World

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hashemi 1
  • esmaeil shieh 2
  • HOSSEIN ZABIHI 3
1 Department of urbanism, Faculty of Arts and Architecture, West Tehran Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
2 professor of urban planning,facualty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, West Branch, Tehran, Iran
3 Department Of urban planning, faculty of art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Summary:
Catalyst projects are one of the most recent approaches to urban regeneration literature in the world and in Iran. . In this research, using descriptive-analytical methodو attempting to use the scientific and practical research in selected cities of the world (England, the Netherlands and Iran) and in order to achieve the purpose of the article, the success factors of the implementation of the mentioned projects are expressed. for achiving this goal, five examples of implementation of development Catalyst project from selected countries were selected. In process using the ANP method in Super decision software, a pairwise comparison of the criteria, sub-criteria and options was performed and, finally, after obtaining the weights associated with them, It is concluded that at the level of criteria, the most important factors in the success of the projects are reliance on social and economic criteria. But in more detail, such as environmental improvement(environmental criteria), public space (social criteria), economic actors, branding and improvement of housing (economic criteria ), public services, attention to context and fabric and, ultimately, land use (physical criteria) One of the most important factors is the optimal implementation in Catalyst project

Key words: regeneration, Catalyst project, ANP Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • " regeneration"
  • "Catalyst project"
  • "ANP Method"