ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علو م و تحقیقات .تهران .ایران

2 گروه جغرافیا.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران.ایران

3 گروه جغرافیا.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران . ایران

چکیده

در عصر حاضر یکی از مهمترین چالش های شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است به طوریکه تغییر کاربری ها و پیدایش کانون های شهری جدید به ویژه در پهنه جنوبی وغربی تهران بسیار نابسامان و مغشوش شده است.در تحقیق پیش رودرنظر داریم ظرفیت نهادهای تاثیرگذار درصیانت وتوسعه پایدارحریم منطقه 19را بر اساس چهارمولفه ظرفیت توانایی نهادها، ظرفیت یکپارچه بودن نهادها، ظرفیت دانش نهادها و ترتیبات قانونی مناسب مورد بررسی قرار دهیم.نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و اکتشافی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.جهت تجزیه و تحلیل آماری در بخش یافته های توصیفی از درصد فراوانی و میانگین؛و در بخش استنباطی از آزمونهای تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان میدهد هیچ کدام ازظرفیت های مولفه های اشاره شده در سطح مطلوب وبالایی قرار ندارند. همچنین بررسی میانگین رتبه نشان می دهد که ظرفیت یکپارچه بودن نهادها بالاترین میانگین بین این مولفه ها با مقدار 3.15 را دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Institutional Capacity Building and Sustainable Development of Private District 19 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Morteza Bana 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Rebaz Ghorbaninejad 3
1 geography group.Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Alove Branch and Research, Tehran, Iran
2 Department of Geography. Department of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Department of Geography. Department of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present era, one of the most important challenges in the city of Tehran is the issue of privacy and its management, so that the changes in the utilization of the new city centers, especially in the southern and western parts of Tehran, are very fragile and confusedIn the present study, we consider the capacity of the institutions involved in the sustainable development and development of District 19 on the basis of the capacity of institutions, the capacity of institutions integrated, the capacity of knowledge of institutions and appropriate legal arrangements. The type of research is based on the purpose of exploratory and descriptive-analytical method. For statistical analysis, the descriptive findings of the frequency and mean of percentages are used. In the inferential part, one-sample T and Friedman tests have been used. The results show that none of the potentials of the mentioned components are in a desirable and high level. The average rating also indicates that the integrated capacity of institutions has the highest average of these components with a value of 3.15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Institutional Capacity Building
  • Privacy Of District 19
  • Integrated Management