تعیین مناطق مستعد احداث بیمارستانهای صحرایی با استفده از مدل AHP فازی در محیط GIS با رویکرد پدافند غیرعامل(مطالعه موردی منطقه نصرآباد اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا

2 کارشناس ارشد اطلاعات مکانی نزاجا

چکیده

یکی از مسائل مهم دفاع در مقابل حملات هوایی و زمینی جهت حفظ جان نیروها و کاهش تلفات، داشتن امکانات درمانی و بیمارستان های مناسب و به تعداد کافی در محل هایی می باشد که اصول پدافند غیرعامل و ملاحظات مکانیابی مدنظر قرار گرفته باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق کاربردی بارویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظر کارشناسان نظامی، جهت مکانیابی بهینه بیمارستان های صحرایی با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، ((FUZZYAHP، در محیط GIS انجام پذیرفته و در پایان، مکان های مستعد جهت استقرار بیمارستان های صحرایی در منطقه نصرآباد مشخص گردید. در این تحقیق معیارهایی چون ارتفاع، شیب، دسترسی به راهها، پوشش اراضی، فاصله از مواضع استقرار نیروهای خودی و توپخانه سبک دشمن، قابلیت دید، دسترسی به محل های مناسب فرود بالگرد و فاصله از آبراهه ها مدنظر قرار گرفته و سپس به معیارها وزندهی بر اساس نظرات کارشناسان انجام پذیرفت و نقشه پهنه بندی مکان های مناسب احداث بیمارستان تهیه گردید. نتایج حاصل از مکان یابی نشان می دهد که درحدود 95 هکتاراز زمین های منطقه که تقریبا5 درصد ازکل منطقه را در بر دارد، مناسب ترین مناطق جهت استقرار این واحدها با توجه به معیارهای درنظرگرفته شده می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of susceptible areas for field hospitals using a fuzzy AHP model in GIS environment with passive defense approach

نویسندگان [English]

  • hassan atashgahi 1
  • Esmaeel Yazdani 2
1 Future Studies Department of Research organization
2 Nezaja
چکیده [English]

One of the important issues of defense against air and ground attacks is to protect the lives of troops and reduce casualties, have proper medical facilities and adequate hospitals in places where inappropriate defense principles and location considerations are taken into considerationThe present study was conducted as a descriptive-analytic barometric applied research and used by military experts to optimize the location of hospitals by using one of the multi-criteria decision making methods (FUZZYAHP) in the GIS. The end of the research indicated that susceptible places for the establishment of field hospitals in the Nasrabad area were identified. In this research, criteria such as elevation, gradient, access to roads, land cover, distance from the position of forces and artillery enemy style, visibility, access to suitable helicopter landing sites and distance from the waterways are considered. Then the weighting criteria were performed based on the experts'' opinions and the zoning plan of the appropriate places for the construction of the hospital was prepared.The results of the locating show that about 95 hectares of land in the region, which accounts for approximately 5percent of the total area, is the most suitable area for the deployment of these units according to the criteria considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field hospital
  • FUZZYAHP
  • Multi-criteria decision making
  • GIS