ارایه مدلی فرهنگی جهت توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری به روش کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش به منظور ارایه مدل فرهنگی توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری به روش کیفی ، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 621 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 186 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 27 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری در شش بعد کسب و کار خانگی ، فرهنگ سازی اشتغال زنان ، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی ، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی زنان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and delivery a Cultural model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hashemi 1
  • Sharam Alipour 2
  • Mohsen Ameri Sharabi 3
1 PhD in Management and the School of Management faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 PhD Student in Management of Cultural Affairs and the School of Management faculty member of Islamic Azad University
3 PhD in Management of Cultural Affairs and the School of Management faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study discussed the Design and delivery a Cultural model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. After analyzing the data, 27 components of 621 concept codes were obtained and then classified at six dimensions including, home business (with 6 components), culture making of women job involvement (with 4 components), job culture enhancement (with 6 factors), neighborhood identity enhancement (with 6 factors), Neighborhood oriented approach in urban Management (with 4 components) empowerment of women (with 5 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture making of women job involvement
  • job culture enhancement
  • neighborhood identity enhancement
  • Neighborhood oriented approach in urban Management
  • empowerment of women