تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم و تاثیر آن بر تعاملات قومی در آسیای جنوب غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بروز تحولات در نظام بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحلیل‌گران مسائل مرتبط با سیاست و قدرت را متوجه اهمیت فزاینده فرهنگ و نقش سیاسی آن ساخت. با توجه به تاثیر نظام ژئو کالچر جهانی بر تعاملات قومی نگارنده در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد تحلیل نظام ژئوکالچر جهانی در قرن بیست و یکم و تأثیر آن بر جوامع آسیای جنوب غربی برآمده است. ظهور جنبش‌های هویت گرا در آسیای جنوب غربی و جنبش‌های اجتماعی جدید در غرب نشانگر این است که نیروهای جدید در سراسر جهان در برابر همه ساختارهای مسلط سر برآورده‌اند. از این رو در عرصه سیاست‌های جهانی و سیاست داخلی، دیگر قدرت صرفاً در انحصار دولت‌ها نبوده بلکه این نیروها که به عنوان بازیگران و کنشگران جدید وارد عرصه سیاست گردیده‌اند توانسته‌اند بر توانمندی جامعه بر قدرت و سیاست بیفزایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the 21st Century Global Culture System and its Impact on Ethnic Interactions in Southwest Asia

نویسندگان [English]

  • masood taheri 1
  • Golam hasan Heydari 2
  • Ezat allah Ezati 3
1 Department of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
3 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The emergence of the international system since the collapse of the Soviet Union has brought analysts to issues of politics and power to the increasing importance of culture and its political role. Due to the impact of the Global Geocaching System on Ethnic Interactions, the author of this paper, using a descriptive-analytical approach and library studies, aims to analyze the 21st Century Global Geocaching System and its impact on Southwest Asian societies. The emergence of identity movements in Southwest Asia and new social movements in the West indicate that new forces worldwide are emerging from all the dominant structures. Thus, in the field of world politics and domestic politics, power is no longer merely a monopoly of states, but these forces, which have entered the field of politics as new actors and actors, havebeen able to increase the power and politics of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GeoCulture
  • New Social Movements
  • Postmodernism
  • Globalization