سطح‌بندی و سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 استادیار

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد

4 کارشناس

چکیده

برنامه‌ریزی منطقه‌ای باهدف ایجاد توسعه و کاهش نابرابری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. لازمه‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر ازلحاظ توسعه است .ازجمله معیارهای معمول در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سطح‌بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص‌های مختلف توسعه است. هدف از تعریف این مقاله، سطح‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی ازلحاظ توسعه‌یافتگی و تحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای در آن می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. شاخص‌های موردبررسی متشکل از 44 شاخص، شامل شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی و اقتصادی می‌باشد. جهت تعیین سطح توسعه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی، از مدل‌های (topsis , SAW ) و نرم‌افزار Arc Gis 9.3 استفاده‌شده است. نتایج حاصل نشان داد که شهرستان‌های ارومیه، پلدشت، اشنویه، بهترین وضعیت و شهرستان‌های پیرانشهر، چالدران و نقده بدترین وضعیت توسعه را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The classification and measurement of the degree of development of West Azerbaijan province using planning techniques

نویسندگان [English]

  • seyed ali hosseini 1
  • mohammadamin faraji 2
  • mohammad zaheiri 3
  • seyede maryam hosseini 4
1 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning
2 Assistant Professor
3 Graduated Master of Business Administration
4 Bsc
چکیده [English]

Abstract
Regional Planning, aiming to reduce inequality and to make developments, is considered as one of the important subjects in the developing countries. Regional planning is necessary to determine the position of the other regions in terms of development. Including common standards in regional planning, grading regions on the basis of different indicators of development. The purpose of this article defines the classification of West Azerbaijan province in terms of development and regional disparities in its analysis. Analytical methodology and data collection method is library and documentation. Studied indices include 44 indicators; including indicators of socio-cultural, educational, health, infrastructure, economy. To determine the level of development of West Azerbaijan province, models (topsis, SAW) and Arc Gis 9.3 software is used. The results showed that the cities of Urmia, demands, Oshnavieh, best and municipalities Piran, Chalderan and cash is worst situation has developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: development
  • leveling of settlements
  • topsis model
  • SAW model
  • West Azerbaijan Province