تحلیل پراکنش جغرافیایی زادگاه شاعران پارسی‌گوی در دوره‌های مختلف سبکی ادبیات فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشگاه امام علی (ع)

2 گروه ادبیات دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

به منظور تحلیل پراکنش جغرافیایی شاعران فارسی زبان، ابتدا تمامی شاعران ادبیات فارسی موجود در منابع، مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تعداد 205 نفر از شاعران معروف و دارای شناسنامه و دیوان مشخص انتخاب و سپس توزیع جغرافیایی این شاعران از لحاظ محل تولد، در دوره‌های مختلف سبکی ادبیات فارسی مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این، به منظور تهیه نقشه پراکنش جغرافیایی و ترسیم نمودارهای مربوطه، از نرم افزارهای ArcGIS ، Google Earth، Excel و SPSS بهره گرفته شد. . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از لحاظ محل تولد شاعران فارسی‌گوی ، شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز ، نیشابور و بلخ در اولویت اول قرار دارند که در این شهرها بین 10 تا 15 شاعر در حوزه ادب فارسی متولد شده‌اند. شهرهای کاشان، مشهد، بخارا، مرو، قزوین، کرمان و دامغان در اولویت دوم قرار دارند که در این شهرها بین 4 تا 10 شاعر در حوزه ادب فارسی متولد شده‌اند. همچنین شهرهای توس، سبزوار، شوشتر، کرمانشاه، گرگان، همدان، ابیورد، ترمذ، تنکابن، رشت، ری، سمرقند، سیستان، غزنه، گنجه هرات در اولویت سوم قرار دارند که در این شهرها بین 2 تا 3 شاعر در حوزه ادب فارسی متولد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Distribution Analysis of the Birthplace of Persian Poets in Different Periods of Persian Literature Style

نویسندگان [English]

  • Ali Hanafi 1
  • moslem ahmadi 2
1 Assistant Professor of Climatology, Department of Geography, Imam Ali University
2 Department of Literature of Imam Ali University
چکیده [English]

n focus of Persian poetry and poetry. . In order to analyze the geographical distribution of Persian poets, all the poets of Persian literature in the sources were studied and then 205 famous poets with specific birth certificates and Divan were selected and then the geographical distribution of these poets in terms of place of birth was studied. Different styles of Persian literature were studied. In addition, ArcGIS, Google Earth, Excel, and SPSS software were used to map the geographical distribution and plot the relevant charts. . The results showed that in terms of the birthplace of Persian poets, the cities of Tehran, Isfahan, Shiraz, Tabriz, Neyshabour and Balkh are among the first priority among which 10 to 15 poets were born in Persian literature. . The cities of Kashan, Mashhad, Bukhara, Merv, Qazvin, Kerman and Damghan are in the second priority, where 4 to 10 poets were born in Persian literature. Also the cities of Toos, Sabzevar, Shooshtar, Kermanshah, Gorgan, Hamedan, Abivard, Termez, Tonekabon, Rasht, Ray, Samarkand, Sistan, Ghazneh, Ganjeh Herat are in the third priority among 2 to 3 poets in Persian literature. They were born.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Literary Style
  • poetry
  • Geographical distribution
  • Persian literature