تحلیل تنش گرمایی در مناطق 22 گانه تهران با استفاده از الگوی فضایی هات اسپات و تحلیل خوشه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای طبیعی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

3 استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش تنش گرمایی با استفاده از الگوی خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه ای بر شهروندان تهرانی می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از نرم افزارSPSS و MATLAB بهره گرفته شده و از شاخص فضایی Hot Spot استفاده گردید . نتایج بدست آمده بر اساس الگوی خودهمبستگی فضایی نشان داد که نقش تنش گرمایی بر سلامت روانی افراد در مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی شهر تهران بیشترین تاثیر و در مناطق غربی و جنوبی تهران کمترین نقش را داشته‌اند. همچنین بر سلامت جسمانی افراد در مناطق مرکزی، جنوبی، شمالی و شمال غربی بیشتر و در مناطق غربی و شمال شرقی ضعیف‌تر عمل کرده اند.همچنین بر اساس تحلیل خوشه ای تنش گرمایی بر بیماری های قلبی ریوی و گرفتگی عضلانی، آرامش روح و روان و عامل خستگی، سرگیجه، گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of heat stress in the 22 districts of Tehran using spatial Hot Spot pattern and cluster analysis

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Afzalinia 1
  • Hossein Mohammadi 2
  • Manouchehr Farajzadehasl 3
1 .Department of Geography, Science and Research Branch,Islamic Azad University ,Tehran,Iran
2 Department of Climatology, Science and Research Branch,Islamic Azad University ,Tehran,Iran
3 Department of Physical Geography,Tarbiat Modares University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to analytically investigate the autocorrelation pattern and cluster analysis of the heat stress on the Tehran habitants. The MATLAB software has been used in relating to Hot Spot. The results on the effects of heat stress based on spatial autocorrelation pattern show that heat stress had a greater effect on the mental health of the residents in central, eastern and northeastern districts. While this had a lesser effect in the southern and western districts. There was a greater physical effects of heat stress on livelihood of residents in the central, southern, northern and northwestern. This show a significantly less effects for residents in the western and northeastern residents. The results also indicated that based on cluster analysis of heat stress has been affected on cardio pulmonary disease and cramps, calm of soul and spirit and fatigue, dizziness, heatstroke and decreased activity and increased transpiration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • cluster analysis
  • Spatial Analysis
  • Hot Spot
  • Tehran habitants