اولویت بندی تهدیدهای نظامی-امنیتی فضای شهری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اثرگذاری ملاحظات پدافند غیرعامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 مدیر گروه جغرافیا دانشگاه ازاد تهران مرکزی

چکیده

ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری، اولویت بندی آن‌ها بر اساس بیشترین اثرپذیری تهدیدات در ملاحظات پدافند غیرعامل شهری در کاهش میزان آسیب پذیری، مسئله‌ی است که این پژوهش مورد کاوش قرار داده است. در این پژوهش ادبیات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ی، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها توسط نرم‏افزار SPSS، اولویت بندی تهدیدهای شهری را مورد تائید قرار داد.بر همین اساس تهدیدهای " تهدید زیرساخت های حیاتی و مراکز تصمیم گیری سیاسی و نظامی کشور در فضای شهری"،" تهدید زیرساخت‌های خدمات شهری از قبیل شبکه برق، شبکه آب ، شبکه گاز و مخابرات"،" تهدید سامانه های راداری، هشدار و سامانه‌های دفاع هوایی مستقر در فضای شهری"،"قطع فعالیت رسانه ملی، صدا و سیما و رسانه های مکتوب به‌منظور ممانعت در اطلاع رسانی" و " اختلال در سیستم تولید و توزیع نان،دارو و سوخت"با توجه به میزان اثرپذیری از ملاحظات پدافند غیرعامل اولویت بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Islamic Republic of Iran urban environment military threats with an emphasis on the effectiveness of passive defense considerations.

نویسندگان [English]

  • omid jafarizadeh 1
  • farhad hamzeh 2
1 student PHD university Tehran center
2 management grope geography of university Tehran center
چکیده [English]

Organizing and planning the passive defense considerations in urban environment which centralize the highest percentage of economic, social, political activities and etc. is very important in reducing damages to the urban environment. Identifying the urban area threats, their prioritization according to the most effective threats on the urban passive defense considerations in reducing vulnerability rate is the issue that has been explored in this study. In this research, the required literature was prepared through library study, in-depth interview and then the questionnaire was arranged and distributed in statistical population. The results of the questionnaires analysis by SPSS software confirmed the urban threats prioritization. Accordingly, the threats related to “threat of critical infrastructures and political and military decision-making centers of country in the urban environment" , " threat of urban services infrastructures such as power grid, water, gas and telecommunication networks " , " threat of radar systems, alerts and air defense systems settled on the urban environment" , " Disconnection of national media, radio, television and written media in public notification " and "Disturbance in production and distribution system of bread, medicine and fuel" have been prioritized according to the effectiveness degree of passive defense considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threats
  • Passive defense
  • urban threats
  • urban environment