برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان با تاکید بر مدل های کمّی و کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و ‌برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه نقش گردشگری ورزشی به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، دریافت‌های مالیاتی بیشتردر مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است . هدف پژوهش حاضر برنامه ریزی راهبردی به منظور توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان می باشد . روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از مدل استراتژیک SWOT و درگام بعد راهبردهای ارائه شده با استفاده از روش ماتریس کمی(QSPM) می باشد . نتیجه یافته های پژوهش نشان می دهد راهبرد تهاجمی(SO) در الویت اول با امتیاز42/3 و راهبرد رقابتی (ST) در الویت دوم با امتیاز 63/2 به عنوان مهم ترین راهبردهای گردشگری ورزشی شناخته شدند که می‌توان نتیجه گرفت که نقاط قوت و فرصت بیشتری در این زمینه وجود دارد که باید با بهره گیری از نقاط قوت از فرصت های موجود نهایت استفاده را کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning for sports tourism development in Lorestan province With an emphasis on quantitative models and qualitative

نویسندگان [English]

  • somayeh teymouri 1
  • abdalamir majdam 2
1 phd.student
2 PhD Student in Geography and Urban Planning, Yadegare Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of sport tourism as a new source of employment, income, tax receipts were further confirmed by numerous studies. The aim of this study is strategic planning to develop sports tourism is Lorestan province . The study was descriptive - documentary and field-based analysis using SWOT strategic model and the next step proposed strategies using quantitative matrix (QSPM) is. Results The results show invasive strategy (SO) in first priority with a score of 3/42 and competitive strategy (ST) in the second priority with a score of 2/63 sports tourism were identified as the most important strategies that can be concluded that the there should be more opportunities in this field strengths and utilizes the strengths of the opportunities available to her advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Tourism
  • sports
  • modeling quantitative / qualitative
  • Lorestan province