واکاوی زمانی – مکانی الگوهای دمایی به وسیله‌ی مدل ترکیبی گردش عمومی هوا در استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و هواشناسی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، تبریز

2 استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز

3 استاد یار اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله با هدف بررسی مکانی الگوهای دمایی شبیه سازی شده روزانه دما متاثر از تغییرات اقلیمی در دهه‌های آینده (2050-2015) با استفاده از خروجی مدل گردشی جو پرداخته شده است. در این راستا نخست داده‌های مدل گردش عمومی هوا طی دوره 2015 تا 2050 از پایگاه داده‌های EH5OM دریافت شد. این پایگاه از داده‌های مدل گردش کلی جوّ و اقیانوس، تحت سناریوA1B ، هیئت بین‌المللی تغییر اقلیم تشکیل شده است. سپس ریزگردانی آن‌ها در نسخه چهارم مدل RegCM4 انجام شد. سرانجام میانگین دمای روزانه ریزمقیاس شده با ابعاد 27/0 × 27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که نقاطی با ابعاد تقریبی 30 × 30 کیلومتر مساحت منطقه را پوشش می‌دهند استخراج شد. سپس دمای ماهانه، فصلی و سالانه حوضه، میانیابی و نقشه‌های مربوطه ترسیم شد. نتایج حاصله نشان داد اگرچه الگوهای مکانی دمایی سالانه، فصلی و ماهانه؛ از لحاظ دمایی دارای تفاوت‌هایی است، اما از لحاظ الگوهای مکانی از الگوی نسبتاً یکسانی برخودار است. الگوها یکسان متاثر از طبقات ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه می‌باشند. به عبارت دیگر الگوهای مکانی نسبتاً یکسان در قالب‌های زمانی متفاوت ماهانه، فصلی و سالانه به دلیل تأثیر پذیری بالا و رابطه قوی الگوها دمایی با طبقات ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal Analysis of Spatial Patterns of Temperature Using a Combined Model of General Air Circulation in Markazi Province

نویسندگان [English]

  • saeed mahmoodi 1
  • behruz sarisaraf 2
  • Majid Rezaie banafsheh 2
  • hashem rostamzadeh 3
1 Department of Climatology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz
2 Department of Meteorology- Faculty of Planning and Environmental Sciences- Tabriz University-Tabriz-Iran
3 Assistant Professor of Climatology, University of Tabriz
چکیده [English]

this paper aims to investigate the location of simulated daily temperature patterns affected by climate change in the coming decades (2015-2050) using the atmospheric circulation model output. In this regard, first the general air circulation model data were obtained from the EH5OM databases during the period 2015 to 2050. The database is made up of data from the Global Oceanic Climate Model, under scenario A1B, the International Climate Change Board. Then they were converted to the fourth version of RegCM4. Finally, the average daily temperature of the microcosms with the dimensions of 0.27*0.27 degrees latitude and longitude covering points of approximately 30 * 30 km area were extracted. Then, monthly, seasonal and annual temperature of the basin, interpolation and related maps were plotted. The results showed that although the annual, seasonal, and monthly temperature patterns varied in temperature, they were relatively uniform in terms of spatial patterns. The same patterns are affected by the elevation classes in the study area.In other words, the spatial patterns are relatively similar in different monthly, seasonal and yearly time frames due to their high impact and strong relationship of temperature patterns with the elevation in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • temperature
  • Central Province
  • Mighan Wetland