بوم شناسی آلودگی هوا و تابش خورشیدی در شهرهای بزرگ بر سلامت انسان با تکنیک کوپراس (مورد: شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و آب و هواشناسی کاربردی ، پیام نور مرکز اصفهان ، ایران

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

داشتن اطلاعات کافی از بیماریهای شایع محیط اطراف جزو نیازهای جوامع شهری و روستایی است. منشأ برخی از این بیماریها آلودگی هواست که توسط بشر تولید میشود و نتایج آن شامل پدیده‌های: گرمایش زمین، باران اسیدی و ازبین رفتن پوشش گیاهی است. از آنجاییکه سلامتی انسان وابسته به تنفس هوای پاک است، استنشاق گازهای سمی متراکم، مشکلاتی مثل اختلال تنفسی، پوکی استخوان، ناراحتی قلبی و غیره را سبب میگردد. ارزیابی این موضوع در پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه نمونه تحقیق ساکنین مناطق 12،11،1و22 شهر تهران هستند. روش تحلیل گویه‌ها با تکنیک کوپراس انجام شده است. نتایج تحقیق براساس مطالعاتی که بر روی مناطق شهر تهران صورت گرفته نشان داد، پارامترهای موثر در آلودگی هوا بر سلامت بدن مؤثر است. از سوی دیگر آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی، مراکزصنعتی، آئروسلها، تراکم جمعیت، بافت شهری و... از عوامل آلوده کننده هوا هستند که وجود دائمی در سطوح جو شهر تهران دارند و پیامد استمرار آن عوارض مختلفی را برای ساکنین بدنبال می‌آورد. همچنین عدم تابش خورشیدی بر بدن با توجه به نحوه زیست در مراکز پرازدحام و وجود آلودگی بیولوژیک، مخاطرات آلودگی و انتشار آن، سبب کاهش جذب ویتاوین‌ها بوده و سستی قوای بدنی را همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecology of air pollution and solar radiation in large cities on human health With Coopers technique (Case: Tehran)

نویسندگان [English]

  • hassan momeni 1
  • هدی شیرازی 2
  • محمدقاسم ترکاشنود 3
  • شاهین شاه پناه 4
1 Master of Geography and Applied Meteorology, Payame Noor Center, Isfahan, Iran
2 PhD student in Meteorology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Meteorology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Having sufficient information about common environmental diseases is one of the needs of urban and rural communities. The source of some of these diseases is air pollution that is produced by humans and its consequences include phenomena: global warming, acid rain and loss of vegetation. Since human health depends on breathing clean air, inhaling dense toxic gases can cause problems such as respiratory disorders, osteoporosis, heart disease, and more. The evaluation of this issue in the research is descriptive-analytical and the sample population of the study are residents of 12, 11, 1 and 22 districts of Tehran. The method of item analysis was performed with the Coopers technique. The results of the research based on studies conducted in areas of Tehran showed that the parameters affecting air pollution are effective on the health of the body. On the other hand, pollution caused by fossil fuels, industrial centers, aerosols, population density, urban fabric, etc. are among the air pollutants that are permanently present in the atmosphere of Tehran and the consequence of its continuation leads to various complications for residents. Also, the lack of solar radiation on the body due to the way of life in crowded centers and the presence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Solar Radiation
  • Human health
  • Osteoporosis
  • Tehran city