بررسی میزان رضایت گردشگران ورزشی از کیفیت امکانات مجموعه ورزشی آزادی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی ورزش ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت گردشگران ورزشی از کیفیت امکانات گردشگری (ورزشی، اقامتی و تفریحی)مجموعه ورزشی آزادی تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق را تمامی تماشاچیان شرکت کننده در مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در سال 1397 در مجموعه های ورزشی آزادی تهران حضور داشتندتشکیل می دادند. نمونه آماری تحقیق250 نفر بودند که در مجموعه ورزشی انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید بود به صورت تصادفی ساده پاسخ دادند .روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است و از ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای تحقیق با سطح رضایت گردشگران ورزشی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.امکانات بهداشتی و ورزشی بالاترین امتیاز و امکانات عمومی پایین ترین سطح راغ به خود اختصاص دادند . پیشنهاد می گردد جهت بالا رفتن سطح رضایت گردشگران ورزشی، کیفیت امکانات عمومی و رفاهی بیشتر لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the level of satisfaction of sports tourists with the quality of facilities of Azadi Sports Complex in Tehran

نویسنده [English]

  • bahram ghadimi
Islamic azad university sport sociology manager
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the level of satisfaction of sports tourists with the quality of tourism facilities (sports, accommodation and recreation) of Azadi Sports Complex in Tehran. The statistical population of the study consisted of all spectators participating in the football match between Esteghlal and Persepolis teams in 1397 in Azadi Sports Complex in Tehran. The statistical sample of the study was 250 people who were selected in the sports complex and made a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. They answered in a simple random way. The descriptive research method is of correlation type that was done in the field and correlation coefficient. Pearson was used to analyze the data. The results showed that there is a positive and significant relationship between research variables and the level of satisfaction of sports tourists. Health and sports facilities had the highest score and public facilities had the lowest level of satisfaction. It is suggested that in order to increase the level of satisfaction of sports tourists, the quality of public facilities and welfare should be considered more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azadi Sports Complex
  • Sports Tourists
  • Satisfaction