تحلیل مؤلفه‏ های مؤثر در تحقق مدیریت یکپارچه منطقه شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

بدلیل وجود انواع تفرقها و چندپارچگی در ساختارهای نهادی-مدیریتی مناطق شهری و کلانشهری، مساله عدم کارآمدی و اثربخشی اقدامات مدیریتی به یک معضل اساسی تبدیل شده است. با توجه به سکونت بیش از 35 میلیون نفر در 18 کلانشهر کشور و حدود 20 میلیون نفر در منطقه کلانشهری تهران، شناسایی تفرقها و احصای مولفه های اثرگذار در برپایی مدیریت یکپارچه اهمیت بسیار زیادی دارد. در این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری به شناسایی پیشرانهای کلیدی توسعه مدیریت یکپارچه منطقه شهری تهران در 4 مولفه اصلی (دانش و اطلاعات، آموزش و فرهنگ، مشارکت مردمی و شهروندان و مدیریت عمومی محیط) اقدام شده است؛ سپس بعد از استخراج مولفه های اثربخش با استفاده از تکنیک دلفی و نرم‌افزار Micmac نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شده است. در تحلیل کلان روندهای دانش و اطلاعات متغیر "آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات" دارای بیشترین اجماع و قطعیت، در تحلیل کلان روندهای آموزش و دانش، پیشران "استفاده از تجربیات کشورهای موفق" بالاترین اولویت، در تحلیل کلان روندهای مشارکت مردمی و شهروندان، متغیر "همیاری شوراهای محلی" با بیشترین اهمیت و در تحلیل کلان روندهای مدیریت عمومی محیط، متغیر "میزان تعهد سازمان به اجرای قوانین و مقرارت" دارای بیشترین قطعیت و اجماع بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective components in the realization of integrated management of Tehran urban area

نویسندگان [English]

  • solmaz sanaei 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Bakhtyar ezatpanah 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning
2 Faculty member of Tehran Science and Research
3 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran
چکیده [English]

Due to various divisions and fragmentation in the institutional-managerial structures of urban and metropolitan areas, the issue of inefficiency and effectiveness of management measures has become a major problem. Considering the residence of about 20 million people in the metropolitan area of ​​Tehran, identifying divisions and counting the effective components in establishing integrated management is very important. In this research, using a futuristic approach, the key drivers of the development of integrated management of Tehran urban area in 4 main components (knowledge and information, education and culture, public and citizen participation and general environmental management) have been identified; After extracting the effective components, they were ranked using Delphi technique and Micmac software. In the macro analysis of variable knowledge and information trends, "citizens' awareness of laws and regulations" has the highest consensus and certainty; in the macro analysis of education and knowledge trends, the drivers of "using the experiences of successful countries" have the highest priority; The variable "cooperation of local councils" is the most important and in the macro analysis of general environmental management trends, the variable "the degree of commitment of the organization to the implementation of laws and regulations" has the highest certainty and consensus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban
  • Urban System
  • Integrated Management
  • Tehran metropolis