تحلیلی بر پراکنده رویی شهر مرزی چابهاربا استفاده از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران ، ایران

2 استاد جغرافیای و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران، تهران ،ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شهر ری ، ایران

چکیده

امروزه مسائل و چالش های بسیاری پیش روی شهرها وجود دارد، به گونه ایی که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیّت جهان در شهر ها زندگی می کنند و پیش بینی می شود تا سال 2025 افزون بر 65 درصد جمعیّت جهان در شهرها زندگی کنند. یکی از ویژگی های مهم فرایند شهرنشینی گسترش سریع فیزیکی شهر ها است؛ که پراکنش افقی و گسترش بی رویه شهر خارج از محدوده فیزیکی یکی از این موارد می باشد.شهر چابهار با توجه به رشد جمعیت به ویژه پس از تأسیس منطقه آزاد تجاری با رشد سریعی از بعد کالبدی و فیزیکی مواجهه بوده است .با توجه به اهمیت بررسی گسترش کالبدی شهر،به مطالعه در فاصله سال های 1363 تا 1398 پرداخته شده است.روش تحقیق درپژوهش حاضر از لحاظ نوع تحقیق کاربردی –توسعه ایی بوده و با بهره گیری از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون به تحلیل چگونگی گسترش کالبدی-فضایی این شهر پرداخته است.نتایج حاصل از به کارگیری و تحلیل این مدل ها نشان می دهد که طی این دوره ها ،گسترش فیزیکی شهر ،به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده و زمینه را برای رشد اسپرال و بدون برنامه شهر آماده نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of sprawl on Chabahar urban border with Heldern and Entropy Shanon models

نویسندگان [English]

  • roghayieh golvarey 1
  • karamatollah Zayyari 2
  • alireza estelaji 3
1 tehran
2 department faculty,tehran university,iran,tehran
3 department faculty of shahrrey,tehran,iran
چکیده [English]

Today more than half of the population live in urban cities . One of the most important characteristics of urbanization is rapid physical expansion of the city in horizontal distribution and irregular expansion of the city outside of physical limits are one of them . Due to growth of population especially after the establishing of free trade Zone ,Chabahar city has faced rapidly growth in physical dimension .so the importance of examining the physical expansion o tge city it has been studied between from 1984 and 2019.
The present research is descriptive and analytical.The research method in the present study is in terms of the type of developmental applied research and by using Heldern and Entropy Shanon models it has analysed how the physical space expansion of this city .The results of using and analyzing theses models show that these periods have been the physical and non dense physical expansion paving the way for the city unplanned sprawl growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban sprawl
  • border cities
  • Chabahar city
  • Heldern and Entropy Shanon models