اقتصاد شهری و نهادهای مالی، تحلیل و ارائه مدل نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی (مطالعه موردی: بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه بازرگانی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز دانشگاه آزاداسلامی تهران ایران

2 گروه بازرگانی . دانشکده مدیریت .واحد علوم و تحقیقات .دانشگاه ازاد اسلامی .تهران .ایران

چکیده

مسأله اصلی پژوهش حاضر "ارائه مدل نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی(مطالعه موردی : بانک ملت)" است.در این پژوهش محقق تلاش می کند به این سوال اساسی پاسخ دهد که نتایج وجود روابط بلندمدت و افزایش کیفیت رابطه بانکها با مشتریان شرکتی چیست؟ پژوهش از نظر هدف از نوع توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش، آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها نیز: بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکتی بانک ملت در سطح شعب استان تهران، که تعداد 350 مجموعه و شرکت های زیر مجموعه را تشکیل داده بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 291 نفر از مدیران ارشد مشتریان شرکتی بانک ملت در سطح شعب استان تهران به عنوان حجم نمونه، در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در پایان رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، امکانات فیزیکی ،قابلیت اعتماد و تنوع خدمات تحت عنوان مولفه های مدل نتایج کیفیت رابطه بانک با مشتریان شرکتی»، مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presentation of the quality results of the bank relationship with corporate customers (case study: bank bank)

نویسندگان [English]

  • hamidreza nemati 1
  • karim hamdi 2
1 Tehran University School of Business, Tehran University Center Tehran, Iran
2 A business group. College of Management. Unit of Science and Research. Islamic Azad University . Tehran. Iran
چکیده [English]

the main problem of this study is to present model quality outcomes model with corporate customers (case study: bank bank). in this research, the researcher tries to answer the question that the results of long - term relations and enhancing the relationship quality of banks are with corporate customers? the aim of this study is practical and practical and in terms of method, mix (quantitative and qualitative). in order to collect the required data, both library and field methods were used. the data gathering tool is also a survey of documents, interviews and questionnaires. the study population of corporate clients of mellat bank in tehran, which had set a number of 350 sets and companies affiliated with the cochran formula, the number of 291 senior managers of corporate bank clients at the level of the tehran branch in this study contributed to this study. analysis of collected data was conducted in two descriptive and inferential methods through spss 16 and smart pls software. at the end of employee behavior, competency and skill of employees, physical facilities, reliability and diversity of services were accepted as model elements of bank relationship quality outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bank relationship with corporate customers
  • corporate customers
  • Bank service quality