طراحی مدل وفاداری مشتری در صنعت هتلداری با رویکرد برنامه ریزی گردشگری ورزشی (مطالعه موردی هتلهای استان مازندران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

2 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران.

4 دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل وفاداری مشتری در صنعت هتلداری با رویکرد برنامه ریزی گردشگری ورزشی در استان مازندران می باشد.. روش تحقیق در این پژوهش کیفی در حوزه پارادایم (الگواره) استقرایی می باشد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته ‌شده است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی حوزه ورزش و مدیریت ورزشی که مطالعاتی در این زمینه داشته اند. نمونه‌گیری با استفاده ازروش نظری وروش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 38 نفر از متخصصان را شامل می شود. نتایج بخش کیفی نشان داد که وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری شامل 48 مفهوم و 5 بعد (مهمانوازی، خدمات، کیفیت محصول، تسهیلات، اعتماد) را شامل می شود. هم چنین نتایج حاکی از آنست ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در صنعت هتلداری با رویکرد ورزشی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ به مشتریان اراﺋﻪ گرددﮐﻤﮏ می ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ می شود ﮐﻪ این صنعت ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ ازﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Customer Loyalty Model in the Hotel Industry with a Sports Tourism Planning Approach (Case Study of Hotels in Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Jersarai 1
  • Morteza Dosti Pasha 2
  • Seyed Hossein Alavi 3
  • Farshad amami 4
1 PhD Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol
2 PhD in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran University
3 Physical Education and Sport Sciences, Assistant Professor of Department of Technical and Vocational of Mahmoud Abad Branch of Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, IranMazandaran, Iran
4 PhD in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a customer loyalty model in the hotel industry with a sports tourism planning approach in Mazandaran province. The research method in this qualitative research is inductive in the field of paradigm and is derived from a semi-structured interview. The statistical population includes all university professors in the field of sports and sports management who have studied in this field. Sampling was performed using theoretical method and purposeful judgment method and was followed until theoretical saturation was reached, which includes a total of 38 experts. The results of the quality section showed that customer loyalty in the hotel industry includes 48 concepts and 5 dimensions (hospitality, service, product quality, facilities, trust)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer loyalty
  • hotel industry
  • sports tourism planning
  • Mazandaran Province