ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه منطقه 18 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت زندگی برگرفته از تجربه مشترک ساکنان از محیط شهر و سطح توانایی آن در پاسخ گویی به نیاز شهروندان می باشد. در این تحقیق اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 تهران به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با رویکرد ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین شده است. به منظور تحلیل و استنتاج و آزمون فرضیه ابتدا پرسشنامه های ساکنان منطقه 18 از مراجعه کنندگان سایر مناطق از هم تفکیک شده و سپس جهت تحلیل آنها از آزمون های تی-تک نمونه ای با ارزش آزمون 3، تی مستقل و فریدمن استفاده شده است. طبق نتایج تی-تک نمونه ای با ارزش آزمون 3 و تی مستقل مشخص گردید فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی تأثیر متفاوتی گذاشته اند و نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که هریک از مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 تأثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه داشته ‌اند به طوریکه بیشترین تأثیر مراکز مربوط به پردیس تماشا و کمترین تأثیر مربوط به مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Assessment of Cultural, Sport and Art Spaces in Improving Citizens Quality of Life; Case Study: District 18 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Morteza Heydari 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
  • Batoul Majidi Khamene 3
1 Human Geography,Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

quality of life is derived from the common experience of residents regarding their environment and its ability to respond to the citizens' needs. In this study, the impacts of cultural, sports, and art spaces of Tehran's district 18 as one of the elements affecting the improvement of the quality of life for citizens were investigated using a subjective approach. The statistical population of this study was determined as 385 subjects using Cochran's formula. At first and for analyzing, testing, and deduction of hypothesis, the questionnaires for district 18 residents were segregated from other referrers, then Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test with test value of 3, independent t-test and Friedman test were used for analyzing them. According to the results of one-sample t-test with test value of 3 and independent t-test, it was determined that cultural, sports, and art spaces of district 18 have affected quality of life differently by providing various regional and transregional functions. The results of Friedman test showed that each cultural, sports, and art center of district 18 had different impacts on life quality of regional and transregional citizens such that “Paradis Tamasha Cinema” and “Shahidan Esmaeili Sports Complex” had the highest and lowest impact respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural space
  • Sport Space
  • Art Space
  • quality of life
  • District 18